Reserveringsvoorwaarden zorghotel

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de verblijfsovereenkomst tussen een woonzorglocatie van Domus Magnus en de gast. Onder “gast” wordt verstaan: een natuurlijk persoon die tijdelijk verblijft of wil verblijven op een woonzorglocatie van Domus Magnus.

Reserveringsvoorwaarden algemeen

 • Een eventueel verblijf bij Domus Magnus dient eerst te worden beoordeeld aan de hand van een overdracht van de zorgaanbieder van de gast zodat kan worden nagegaan of Domus Magnus de voor de gast noodzakelijke zorg kan leveren. Deze zogeheten screening wordt uitgevoerd door een hbo- verpleegkundige van Domus Magnus.
 • Na akkoord van de hbo-verpleegkundige en de Domus Magnus locatie kan de gast een reserveringsaanvraag doen voor het gewenste verblijf.
  Een reserveringsaanvraag verloopt via het reserveringsformulier en kan aangevraagd worden bij een verblijf vanaf minimaal 14 dagen.
 • Na ontvangst van het door de gast ondertekende reserveringsformulier wordt de reservering gecontroleerd en bij beschikbaarheid ingepland. De gast ontvangt een schriftelijke reserveringsbevestiging op het door de gast opgegeven e-mailadres als alle benodigde formulieren ondertekend retour zijn gekomen bij Domus Magnus.

De volgende formulieren zijn minimaal ondertekend nodig om een reserveringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen:

 • Het reserveringsformulier
 • De algemene voorwaarden Domus Magnus
 • Machtiging automatische incasso

Pas na ontvangst van de schriftelijke reserveringsbevestiging van Domus Magnus is de reservering tot stand gekomen. Het ondertekende reserveringsformulier geldt dan als verblijfsovereenkomst tussen de gast en de betreffende locatie van Domus Magnus.

 • Een tijdelijk verblijf geeft de gast geen aanspraak op een langer verblijf. Domus Magnus is niet verplicht in te stemmen met een langer verblijf dan in de reserveringsbevestiging is opgenomen.
 • De dag van aankomst en dag van vertrek van de gast gelden als volledige verblijfsdagen. De gast heeft op die dagen recht op alle maaltijden en volledig gebruik van de algemene ruimten van de locatie tot 20.00 uur op de dag van vertrek.
 • De gast wordt op de dag van aankomst verwacht om 11.00 uur. Op de dag van vertrek dient het appartement voor 11.00 uur te worden opgeleverd. Wijziging van aankomst- en vertrektijden zijn bespreekbaar. Een wijziging zal schriftelijk worden bevestigd.
 • Het tarief voor een tijdelijk verblijf bij Domus Magnus is onder andere afhankelijk van het beschikbare en gekozen kamertype. De tarieven zijn terug te vinden op het reserveringsformulier.
 • Het tarief is inclusief de huur van het gemeubileerde appartement, de driedaagse maaltijden, linnengoed, deelname aan de welzijnsactiviteiten (op locatie) en de huishouding. Alle overige zaken/diensten zoals bijvoorbeeld verpleegkundige en persoonlijke verzorging, paramedisch zorg, farmacotherapeutische geneesmiddelen, hulpmiddelen en geneeskundige zorg zijn niet inbegrepen in dit tarief.

Reserveringsvoorwaarden eerstelijnsverblijf

 • De reserveringsvoorwaarden eerstelijnsverblijf zijn aanvullend van toepassing in geval van een eerstelijnsverblijf. In geval van strijdigheid van deze reserveringsvoorwaarden met de algemene reserveringsvoorwaarden hierboven, gaan de reserveringsvoorwaarden eerstelijnsverblijf voor.
 • Een eventuele opname van de gast bij Domus Magnus dient eerst te worden beoordeeld aan de hand van overdracht van de huidige zorgaanbieder van de gast en de indicatie van de behandelend arts voor een eerstelijnsverblijf (ELV), zodat kan worden nagegaan of Domus Magnus de voor de gast noodzakelijke zorg kan leveren. Deze zogeheten screening wordt uitgevoerd door een hbo- verpleegkundige van Domus Magnus.
 • Afhankelijk van het type ELV (eerstelijnsverblijf)-indicatie van de gast en de afspraken die Domus Magnus met de zorgverzekeraar van de gast heeft komen bepaalde verblijfskosten mogelijk gedeeltelijk voor vergoeding door de zorgverzekeraar van de gast in aanmerking. Het is en blijft echter te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de gast om zelf bij de zorgverzekeraar navraag te doen naar een eventuele vergoeding van verblijfskosten. Desgewenst kan een medewerker van het centrale servicepunt van Domus Magnus de gast hiermee op weg helpen. Als bepaalde kosten van de gast door een zorgverzekeraar worden vergoed, doet dat niet af aan de betalingsverplichting van de gast tegenover (de betreffende locatie van) Domus Magnus. De gast is en blijft hiervoor verantwoordelijk. Domus Magnus kan geen uitspraken doen over een mogelijke vergoeding van kosten onder een zorgverzekering.
 • Het verschil tussen de kosten van het gekozen kamertype en het tarief voor eerstelijnsverblijf (de zogenaamde toeslag tijdelijk verblijf) dient de gast te allen tijde zelf aan Domus Magnus te betalen. De gast ontvangt hiervoor een factuur van Domus Magnus. De hoogte van de toeslag tijdelijk verblijf is terug te vinden op het reserveringsformulier. Deze kosten komen niet voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking.

Onder eerstelijnsverblijf vallen de volgende componenten:

 • Het verblijf, waaronder begrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed en outillagemiddelen;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging; De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de eerstelijns diagnostiek uitgevoerd door deze artsen;
 • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de reden voor opname eerstelijnsverblijf;
 • De psychologische zorg door gedragsdeskundigen op verzoek van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de diagnostiek uitgevoerd door deze gedragsdeskundige.

Voorwaarden tijdens tijdelijk verblijf

 • De Domus Magnus woonzorglocaties zijn locaties waar mensen wonen in rust of tot rust komen na een belastende periode of herstellen van een ziekte of medische ingreep. Van de gast wordt verwacht dit te respecteren en geen overlast te veroorzaken voor de andere gasten of medewerkers van de locaties.
 • Roken is niet toegestaan in de appartementen/kamers, balkons, het restaurant of overige ruimten van de Domus Magnus locatie. Uitsluitend buiten, op de daarvoor aangegeven plek, is roken toegestaan.
 • Eventueel kunnen genodigden van de gast mee-eten. Een aanvraag daarvoor dient de gast minimaal 48 uur van tevoren te doen. Raadpleeg hiervoor de aangewezen contactpersoon op locatie. Tarieven kunt u hier vinden.
 • Vanwege gezondheidsredenen wil Domus Magnus het risico op infecties zoveel mogelijk minimaliseren. Om deze reden worden (huis)dieren niet toegestaan gedurende tijdelijk verblijf. Een uitzondering wordt gemaakt voor geleide- of hulphonden, getraind door een hondenschool die geaccrediteerd lid is van ADEu (Assistance Dogs Europe), ADI (Assistance Dogs International) en/of IGDF (International Guide Dog Federation). De hond dient een gelamineerd EU paspoort of vaccinatieboekje te hebben met aantekeningen over werkende (o.a. rabiës) inentingen en getekend door een veterinair arts.
 • Potentiële gasten die drager zijn van een resistente bacterie, aan een besmettelijke ziekte lijden of die kort voorafgaand aan het verblijf op een Domus Magnus locatie in een gebied waarin een vervoersverbod voor dieren geldt, een varkenshouderij of in een buitenlands ziekenhuis verbleven, dienen dit uiterlijk op moment van het aanvragen van een reservering op het reserveringsformulier te vermelden.
 • Een bij aankomst aanwezige schade aan het appartement/de kamer of de inventaris van het appartement/de kamer dient de gast uiterlijk in de ochtend van de dag van aankomst te melden. De schade zal dan worden gecontroleerd en geregistreerd. Niet gemelde schade wordt geacht door de gast te zijn veroorzaakt en zal in rekening worden gebracht.
 • Als de gast schade veroorzaakt aan het appartement, de locatie en/of de inventaris, dient de gast dit onmiddellijk te melden bij de locatiemanager. De gast is aansprakelijk voor alle door hem en/of zijn gast(en) veroorzaakte schade.
 • Domus Magnus behoudt zich het recht voor de gast met onmiddellijke ingang de toegang tot een locatie te ontzeggen, bijvoorbeeld als de gast in strijd handelt met een verplichting onder deze algemene voorwaarden. De gast is bij ontzegging gehouden
  de resterende dagen van het gereserveerde verblijf te betalen met een minimum van € 400 en een maximumbedrag gelijk aan zeven dagen maal de bij de reservering overeengekomen prijs per dag.
 • Domus Magnus heeft een inboedelverzekering afgesloten voor zaken die in eigendom toebehoren aan de gast. De totale aansprakelijkheid van Domus Magnus voor eventuele schade aan zaken die in eigendom toebehoren aan de gast, waaronder mede begrepen verlies van de zaak, is beperkt tot het bedrag dat onder de inboedelverzekering van Domus Magnus wordt uitgekeerd, met een gecumuleerd maximum gelijk aan de kosten die de gast in rekening zijn gebracht voor het verblijf. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden onder de inboedelverzekering van Domus Magnus, is iedere aansprakelijkheid van Domus Magnus voor schade aan zaken die in eigendom toebehoren aan de gast, waaronder mede begrepen verlies van de zaak, in alle gevallen beperkt tot een gecumuleerd maximumbedrag van € 500.
 • Domus Magnus sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van gevolgschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: iedere schade die niet het onmiddellijke gevolg is van een aan Domus Magnus toe te rekenen oorzaak.
 • De gast dient zelf te zorgen voor een adequate (aanvullende) verzekering. De aanwezigheid van antiek, sieraden, contant geld en andere kostbaarheden in het appartement is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de gast. Domus Magnus sluit aansprakelijkheid uit voor schade aan, waaronder mede begrepen verlies van, dergelijke kostbaarheden. De gast wordt afgeraden dergelijke kostbaarheden mee te nemen. Indien de gast dergelijke kostbaarheden wil meenemen, verdient het sterk aanbeveling dat de gast hiervoor zelf een kluisje aanschaft.

Betalingsvoorwaarden

 • De gast ontvangt een factuur voor alle verblijfskosten. Indien een factuur niet binnen de daarin gestelde betaaltermijn volledig is betaald, of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de gast zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Domus Magnus gerechtigd de vordering ter verkrijging van volledige betaling uit handen te geven en tot het (laten) treffen van rechtsmaatregelen om betaling van het verschuldigde te verkrijgen.
 • Indien de vordering op de gast uit handen wordt gegeven is de gast de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede alle redelijke (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en vergoeding van alle (overige) redelijke kosten die Domus Magnus maakt om betaling van het verschuldigde te verkrijgen, waaronder mede begrepen redelijke kosten van juridische bijstand.
 • Domus Magnus heeft het recht de door de gast gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering van een reservering dient schriftelijk te worden gedaan via het centrale service punt van Domus Magnus (csp@domusmagnus.com). Niet verschijnen op de afgesproken aankomstdag wordt aangemerkt als annulering. Aan annulering zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn:
 • bij annulering tot 14 dagen vóór de afgesproken aankomstdag: gelijk aan drie dagen verblijf (driemaal het overeengekomen dagtarief);
 • bij annulering tussen de 13e dag en de dag van de afgesproken aankomstdag: gelijk aan vijf dagen verblijf (vijfmaal het overeengekomen dagtarief).
 • Indien vanwege medische redenen de aankomstdatum met één of maximaal twee dagen moet worden uitgesteld, dient de gast dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aankomstdag schriftelijk aan Domus Magnus te melden (csp@domusmagnus.com). Doet de gast dit niet of niet tijdig, dan wordt de afgesproken aankomstdag in rekening gebracht.
 • Vanaf de afgesproken aankomstdag op de locatie van Domus Magnus geldt dat, indien de gast besluit binnen de reserveringsperiode te vertrekken, de resterende reserveringsperiode aan de gast in rekening wordt gebracht tot een maximale periode van zeven dagen.
 • Indien de gast annuleert zal Domus Magnus de annuleringskosten door middel van automatische incasso incasseren.
 • Annuleringskosten zijn altijd voor rekening van de gast.
Tijdelijk verblijf

Kunnen wij u nog ergens mee helpen?

Heeft u een vraag over de beschikbaarheid van onze zorghotels? Dan raden wij u aan om ons te bellen via 085-0645910. Bent u zich aan het oriënteren? Vraagt u dan gerust de zorghotel brochure aan.

Aanvragen zorghotelbrochure

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u ongeveer zes keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen?
Vult u dan uw gegevens in.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandDomus Magnus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Direct Contact

Brochure

Rondleiding

Geef aan bij welke locatie u graag een rondleiding zou willen inplannen. Wij nemen contact met u op voor een afspraak.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zorghotel informatie

Belafspraak

Plan hieronder een belafspraak in met onze relatiemanager.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.